czwartek, 28 marca 2013

Uprzejmie informujemy, i? w zwi?zku z wej?ciem w ?ycie od 1 lipca 2013 roku nowej ustawy o utrzymaniu czysto?ci nale?y zako?czy? dotychczas obowi?zuj?ce umowy w tym zakresie. Tym samym wszystkie osoby, ktre maj? zawart? umow? jeszcze z ZUK-iem, a us?uga realizowana jest na podstawie faktw dokonanych przez PM SYNERGIA Sp. z o.o., nie musz? dokonywa? wypowiedzenia. Osoby, ktre zawar?y umow? z PM SYNERGIA SP. z o.o. na czas nieokre?lony otrzymaj? jej wypowiedzenie ze skutkiem na 30.06.2013 roku, a pozostali Klienci PM SYNERGIA - ju? maj? w umowie zamkni?ty okres umowny, tj. do 30.06.2013 r., w zwi?zku z czym z chwil? wej?cia w ?ycie nowej ustawy umowy z PM SYNERGIA Sp. z o.o. automatycznie wygasaj?. Dla pewno?ci prosimy o sprawdzenie w swoich umowach okres obowi?zywania umowy i w razie w?tpliwo?ci prosimy o kontakt telefoniczny z Dzia?em Handlowym Sp?ki.

Jednocze?nie informujemy, ?e podmioty gospodarcze, mimo nowej ustawy, nadal b?d? mia?y dowolno?? wyboru firmy realizuj?cej us?ug? zbirki odpadw. Tym samym przedsi?biorstwa, ktrym obecnie ?wiadczymy us?ug? nadal b?d? przez nas obs?ugiwane. Zach?camy te? w?a?cicieli firm, ktrzy korzystaj? z us?ug podmiotw konkurencyjnych, do skorzystania z naszej oferty.