Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Inwestycje

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? wczoraj wieczorem odebrali?my nowy samochd asenizacyjny. Od dnia dzisiejszego, czyli od 12.01.2012 roku realizuje us?ugi na rzecz naszych mieszka?cw, tym samym rozpocz?li?my regularne ?wiadczenie us?ug zwi?zanych z opr?nianiem zbiornikw na nieczysto?ci ciek?e.

Więcej…

GPS w SYNERGII

  • PDF

W trosce o jako?? ?wiadczonych przez nas us?ug oraz z uwagi na konieczno?? dostosowania si? do znowelizowanej ustawy, uprzejmie informujemy, i? rozpocz?li?my dzia?ania zwi?zane z monta?em systemu GPS na naszych pojazdach w opcji rozszerzonej.

Więcej…

NOWA CENTRALA TELEFONICZNA

  • PDF

W zwi?zku z licznymi zg?oszeniami naszych Klientw o trudno?ciach zwi?zanych z prbami dodzwonienia si? do Sp?ki, uprzejmie informujemy, i? rzeczywi?cie mamy problemy z dotychczasow? central? telefoniczn?, wynikaj?ce z jednej strony z stanu technicznego central oraz ni?szej od rzeczywistych potrzeb ilo?ci obs?ugiwanych linii. W zwi?zku z powy?szym podj?li?my decyzj? o modernizacji ca?ej sieci teleinformatycznej w Sp?ce, ktrej zako?czenie planujemy najp?niej na po?ow? lutego bie??cego roku. Prosimy o cierpliwo?? i wyrozumia?o??.

Zakup samochodu asenizacyjnego

  • PDF

W zwi?zku z problemami polegaj?cym na d?ugim czasie oczekiwania na odbir nieczysto?ci p?ynnych w Gminie Le?na oraz konieczno?ci? korzystania z us?ug firm zewn?trznych, uprzejmie informujemy, i? w najbli?szej przysz?o?ci (pierwszy kwarta? przysz?ego roku) problem zostanie rozwi?zany. Maj?c na wzgl?dzie powy?sze trudno?ci oraz zrozumia?e niezadowolenie naszych Klientw, Więcej…