Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

Informacja nt. radonu w wodzie pitnej

  • PDF

Od czasu ostatniej sesji Rady Miejskiej w Le?nej, ktra odby?a si? 28 lutego 2013 roku, w Le?nej rozpowszechniane s? informacje o szkodliwo?ci wody pitnej dostarczanej przez PM SYNERGIA Sp. z o.o.. W zwi?zku z tym informujemy, i? Sp?ka zleci?a badanie wody na zawarto?? radonu w wodzie pitnej. Wyniki bada? wskazuj?, ?e poziom radonu w wodzie waha si? od kilku do 240 Bq/l.

Z uwagi na to, ?e w Polsce, jak rwnie? w wielu innych krajach, nie ma granicznych norm dla zawarto?ci radonu w wodzie pitnej, podj?li?my wsp?prac? z Mi?dzyresortowym Instytutem Techniki Radiacji Politechniki ?dzkiej, ktry to poprosili?my o analiz? i interpretacj? przes?anych danych. Na dzie? dzisiejszy wiemy, i? nale?y wykona? dodatkowe badania, w tym na zawarto?? radu, ktre stwierdz? czy istnieje potrzeba uzdatniania wody polegaj?ca na wytr?caniu radonu z wody. Badanie oczywi?cie zlecili?my i obecnie czekamy na jego wyniki. Zlecili?my jednocze?nie ponowne badanie poziomu radonu inn?, dok?adniejsz? metod?, w celu ustalenia jego faktycznego poziomu i porwnania z posiadanymi wynikami. Z uwagi na zastosowan? technik?, o wynikach dowiemy si? w przeci?gu ok. 1,5 miesi?ca. Dopiero po tym fakcie b?dziemy wiedzie?, czy b?dzie wskazane stosowanie urz?dze? i instalacji do wytr?cania naturalnie wyst?puj?cego pierwiastka promieniotwrczego. Wa?ne jest rwnie? to, czy w wodzie jest oprcz radonu rad, ktrego obecno?? i st??enie zdecyduje o technologii jego usuwania. Nie jest bowiem tak, jak poda?y kilka dni temu media, ?e wystarczy zastosowa? instalacje do napowietrzania wody. O tym wiemy, ale nasze w?tpliwo?ci wzbudzi?a inna informacja. Je?li w wodzie mamy nadmierne ilo?ci radu, wwczas taka instalacja nie spe?ni swojej funkcji, gdy? radon, mimo napowietrzania, nadal b?dzie si? wytr?ca? do wody. I w?a?nie to jest powodem dodatkowych, dok?adnych bada? zleconych przez Sp?k?, aby?my w razie takiej konieczno?ci zastosowali odpowiednie do sytuacji urz?dzenia.
Powy?sze dzia?ania podj?li?my mimo, ?e np. z Pa?stwowego Zak?adu Higieny uzyskali?my sugestie, ?e problemem radonu nale?a?oby si? zaj??, gdyby poziom przekroczy? 1000 Bq/l, a nasz najwy?szy wynik jest 4 razy mniejszy.
Nale?y w tym miejscu zwrci? uwag? na fakt, ?e radon w wodzie nie dotyczy tylko Gminy Le?na, ale rwnie? innych miejscowo?ci, np. ?wieradw Zdrj, czy Kowary. W miejscowo?ciach tych st??enie radonu, wed?ug dost?pnych opracowa? naukowych, przekracza st??enie kilkukrotnie w porwnaniu do naszej Gminy. W zasadzie mo?na rwnie? powiedzie?, i? w mniejszym lub wi?kszym stopniu sytuacj? tak? maj? patrz?c tylko na nasze okolice niemal wszystkie miejscowo?ci pogrza.
Inn? kwesti? jest te? szkodliwo?? radonu. Wed?ug wiedzy, jak? uda?o si? nam zebra? wcale nie jest powiedziane, ?e zawarto?? radonu w wodzie oznacza jego szkodliwo??. Naukowcy bowiem spieraj? si? ca?y czas i nie uzyskali jednoznacznej odpowiedzi. Jedni uwa?aj?, ?e im wy?sze st??enie pierwiastkw promieniotwrczych tym gorzej dla zdrowia, inni uznaj? niewielkie dawki za po?yteczne dla ludzi (zjawisko hormezy radiacyjnej, wedle ktrego niewielka dawka promieniowania pobudza komrki do naprawy kodu DNA, ktrego b??dy prowadz? do nowotworw). Znamienny w tymi miejscu jest rwnie? fakt, i? na przyk?ad w ?wieradowie Zdroju funkcjonuj? uzdrowiska, zarwno teraz jak i w przesz?o?ci, korzystaj?ce przecie? z wody nasyconej radonem. W takim kontek?cie mo?na zada? sobie pytanie, czy aby radon to rzeczywi?cie problem dla Gminy, czy te? zasb do wykorzystania na cele lecznicze?
Niemniej podsumowuj?c potwierdzamy, i? na dzie? dzisiejszy radon jest obecny w naszej wodzie. Nie wiemy, czy poziom zawarto?ci radonu jest niebezpieczny, poniewa? nie ma przepisw reguluj?cych graniczn? warto?? zawarto?ci radonu. Faktem jest rwnie?, i? prowadzimy porwnawcze badania w celu oznaczenia jego zawarto?ci oraz znalezienia ewentualnego, je?li to b?dzie potrzebne, skutecznego rozwi?zania zmierzaj?cego do dodatkowego uzdatniania wody. Faktem jest, i? zlecili?my jednocze?nie badanie poziomu radu w wodzie. Faktem jest te?, ?e nie wiemy na chwil? obecn?, w jakich warunkach radon jest szkodliwy, czy te? nie, dla zdrowia. Dlatego z niecierpliwo?ci? oczekujemy wynikw bada? i sugestii ze strony ekspertw w tej dziedzinie. Jednocze?nie zapewniamy, i? powa?nie podchodzimy do tej sprawy, niemniej maj?c na wzgl?dzie fakt, ?e badanie wymaga czasu (ok. p?tora miesi?ca) na chwil? obecn? nie mo?emy podj?? ?adnych innych dzia?a?.
O?wiadczamy, i? w ?adnym wypadku nie by?o naszym celem zatajanie informacji o zawarto?ci radonu w dostarczanej przez Sp?k? wodzie.Jadnak do czasu pe?nego wyja?nienia sprawy nie by?o sensu upubliczniania tej informacji, gdy? w naszym przekonaniu mog?o to wywo?a? niepotrzebn? panik? w spo?ecze?stwie. Nie zbagatelizowali?my rwnie? informacji o tym, i? w wodzie znajduje si? ten pierwiastek - od razu podj?li?my dzia?ania w celu wyja?nienia tej sprawy. Niemniej w obliczu pojawienia si? plotek oraz - naszym zdaniem - nieprecyzyjnych informacji w mediach, czujemy si? zobowi?zani przedstawi? Pa?stwu informacje, jakie na dzie? dzisiejszy posiadamy. Zapewniamu rwnie?, i? w chwili kiedy b?dziemy mieli pe?n? wiedz? w tej sprawie, przedstawimy j? do publicznej wiadomo?ci.