Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

?YCZENIA WIELKANOCNE

Najserdeczniejsze ?yczenia zdrowych,
radosnych i spokojnych ?wi?t Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a tak?e odpoczynku w rodzinnym gronie ?yczy

Zarzad Sp?ki z Za?og?

Informacja nt. radonu w wodzie pitnej

  • PDF

Od czasu ostatniej sesji Rady Miejskiej w Le?nej, ktra odby?a si? 28 lutego 2013 roku, w Le?nej rozpowszechniane s? informacje o szkodliwo?ci wody pitnej dostarczanej przez PM SYNERGIA Sp. z o.o.. W zwi?zku z tym informujemy, i? Sp?ka zleci?a badanie wody na zawarto?? radonu w wodzie pitnej. Wyniki bada? wskazuj?, ?e poziom radonu w wodzie waha si? od kilku do 240 Bq/l.

Więcej…

RUSZY? PROGRAM REWITALIZACJI

  • PDF

Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. uprzejmie informuje, i? w wyniku rozstrzygni?cia przetargu na Renowacj? zasobw mieszkaniowych z terenu Le?nej etap I w dniu 06.03.2013r. podpisano umowy na realizacj? w/w zadania z firm?: Przedsi?biorstwo Handlowo-Budowlane Tyli?ski, ul. ?wi?ciechowska 49, 64-100 Leszno. W ramach zadania wyremontowane zostan? dachy na nast?puj?cych budynkach komunalnych:

Więcej…

Nowa taryfa za wod? i ?cieki

W dniu 28 lutego 2012 roku podczas Sesji Rady Miejskiej w Le?nej podj?to uchwa?? dotycz?c? Taryfy za zbiorowe zaopatrywanie w wod? i zbiorowe odprowadzanie ?ciekw. Nowe stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe odprowadzanie ?ciekw obowi?zywa? b?d? od 1.04.2013 roku do 31.03.2014 roku. Wyci?g z nowej taryfy zamieszczono na podstronie Cenniki.

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? kasa Sp?ki w dniu 31.12.2012 roku b?dzie nieczynna. W zwi?zku z powy?szym prosimy wszystkie osoby, ktre posiadaj? jakiekolwiek zobowi?zania wobec naszej firmy i wp?acaj? nale?no?ci w kasie, o uregulowanie ich do dnia 28.12.2012 roku do godziny 14-tej. 31.12.2012 r. wp?aty mo?liwe b?d? w LBS Le?na lub bezpo?rednio na konto Sp?ki. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

?yczenia ?wi?teczne

Aby ?wi?ta by?y wyj?tkowymi dniami w roku,
by choinka w ka?dych oczach zal?ni?a blaskiem,
by kolacja wigilijna wnios?a w serca spokj
a rado?? pojawia?a si? z ka?dym nowym brzaskiem.

By prezenty ucieszy?y ka?de smutne oczy,
by spokojna przerwa ukoi?a z?o??
a kol?dowych ?pieww nie by?o do??!

tego ?ycz? Pracownicy i Zarz?d PM SYNERGIA Sp. z o.o.

24/12/2012 SYNERGIA b?dzie nieczynna

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? dnia 24.12.2012 roku PM SYNERGIA Sp. z o.o. b?dzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.