Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

POJEMNIKI NA ODPADY - CENNIK

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? dost?pny jest ju? cennik pojemnikw na odpady (do pobrania tutaj). W celu ich dzier?awy lub zakupu (wy??cznie pojemniki na odpady komunalne), prosimy o kontaktowanie si? w tej sprawie z poszczeglnymi firmami:

  • odpady komunalne zmieszane: PM SYNERGIA SP. z o.o., tel. 75 72 11 583, wew. 22 lub 23 (od poniedzia?ku do pi?tku, od 7-15)
  • odpady zbierane selektywnie: ZGiUK Luba? SP. z o.o., tel. 75 722 22 29, wew. 33 (od poniedzia?ku do pi?tku, od 7-15)

Więcej…

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? Konsorcjum PM SYNERGIA Sp. z o.o. oraz ZGiUK Luba? Sp. z o.o. wygra?o przetarg na "?wiadczenie us?ug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadw komunalnych z terenu Gminy Le?na". Umowa dotycz?ca odbioru odpadw komunalnych zosta?a podpisana w dniu 7.06.2013 r.. W zwi?zku z tym informujemy, i? zgodnie z umow?, przedstawimy Pa?stwu ofert? dotycz?c? mo?liwo?ci zakupu lub dzier?awy pojemnikw w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. Niemniej do?o?ymy wszelkich stara?, aby informacj? nt. pojemnikw przedstawi? w maksymalnie krtkim czasie, bez wzgl?du na warunki umowne. Wst?pnie planujemy zako?czenie prac nad cennikami do poniedzia?ku przysz?ego tygodnia, tj. do 17.06.2013 r.. Podobnie w maksymalnie krtkim czasie poinformujemy Pa?stwa o harmonogramie odbioru odpadw.

  • PDF

W dniu 07.06.2013 r. o godzinie 11-tej nast?pi?o uroczyste przekazanie przez Pana Burmistrza Jana Surowca zmodernizowanej Oczyszczalni ?ciekw w Smolniku u?ytkownikowi, czyli PM SYNERGIA Sp. z o.o., ktr? reprezentowa? Prezes Zarz?du Pawe? Duchnik.

Więcej…

31/05/2013 SYNERGIA B?DZIE NIECZYNNA

  • PDF

Uprzejmie informujemy ?e w dniu 31.05.2013 roku PM SYNERGIA Sp. z o.o. b?dzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy. Sprawy pilne prosimy zg?asza? pod nr telefonu: 75 72 11 180.

KONSORCJUM SYNERGII I ZGiUK Luba?

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? w dniu dzisiejszym Zarz?dy PM SYNERGIA Sp. z o.o. oraz ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu podpisali umow? o utworzeniu konsorcjum, w ramach ktrego obie Sp?ki wsplnie przyst?pi? do organizowanego przez Gmin? Le?na przetargu na "?wiadczenie us?ug w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadw komunalnych z terenu Gminy Le?na". Dzi?ki po??czeniu si?y obu przedsi?biorstw, zamiast konkurencji uzyskano efekt synergii, w konsekwencji czego szanse obu podmiotw zdecydowanie rosn?.

Przerwa w majowy weekend

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? w dniu 2 maja 2013 biura Sp?ki b?d? nieczynne.

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? w zwi?zku z wej?ciem w ?ycie od 1 lipca 2013 roku nowej ustawy o utrzymaniu czysto?ci nale?y zako?czy? dotychczas obowi?zuj?ce umowy w tym zakresie. Tym samym wszystkie osoby, ktre maj? zawart? umow? jeszcze z ZUK-iem, a us?uga realizowana jest na podstawie faktw dokonanych przez PM SYNERGIA Sp. z o.o., nie musz? dokonywa? wypowiedzenia. Osoby, ktre zawar?y umow? z PM SYNERGIA SP. z o.o. na czas nieokre?lony otrzymaj? jej wypowiedzenie ze skutkiem na 30.06.2013 roku, a pozostali Klienci PM SYNERGIA - ju? maj? w umowie zamkni?ty okres umowny, tj. do 30.06.2013 r., w zwi?zku z czym z chwil? wej?cia w ?ycie nowej ustawy umowy z PM SYNERGIA Sp. z o.o. automatycznie wygasaj?. Dla pewno?ci prosimy o sprawdzenie w swoich umowach okres obowi?zywania umowy i w razie w?tpliwo?ci prosimy o kontakt telefoniczny z Dzia?em Handlowym Sp?ki.

Jednocze?nie informujemy, ?e podmioty gospodarcze, mimo nowej ustawy, nadal b?d? mia?y dowolno?? wyboru firmy realizuj?cej us?ug? zbirki odpadw. Tym samym przedsi?biorstwa, ktrym obecnie ?wiadczymy us?ug? nadal b?d? przez nas obs?ugiwane. Zach?camy te? w?a?cicieli firm, ktrzy korzystaj? z us?ug podmiotw konkurencyjnych, do skorzystania z naszej oferty.