Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

AKCJA WINDYKACJA

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? PM SYNERGIA Sp. z o.o. podj??a zdecydowane kroki windykacyjne wobec osb, ktre notorycznie zalegaj? w op?atach za mieszkanie, jak rwnie? za inne us?ugi.

Więcej…

WESO?YCH ?WI?T

  • PDF

Zarz?d i Pracownicy Sp?ki ?ycz? Pa?stwu zdrowych, weso?ych ?wi?t Wielkanocnych, suto zastawionych sto?w, du?o wody poniedzia?ek, bogatego zaj?ca i jak najmilszych spotka? z przyjaci?mi i rodzin?.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronis?aw Komorowski odwiedzi Le?n? w najbli?sz? ?rod?

  • PDF

16 kwietnia, t.j. w najbli?sz? ?rod?, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronis?aw Komorowski odwiedzi Le?n?. G?wne spotkanie, w ktrym b?d? bra? udzia? przedstawiciele gmin i powiatw luba?skiego i lwweckiego odb?dzie si? w Zamku Czocha, ale w planie wizyty jest tez krtkie spotkanie z Panem Prezydentem na le?nia?skim Rynku. B?dzie mo?liwo?? nie tylko przywitania si? i osobistego spotkania z g?ow? pa?stwa, ale tak?e wykonania pami?tkowego zdj?cia.
Zapraszamy mieszka?cw miasta i gminy Le?na do skorzystania z tej sposobno?ci i przyj?cia na le?nia?ski Rynek w najbli?sz? ?rod? nie p?niej ni? o godz. 15-tej.

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? Zarz?dzeniem Prezesa Zarz?du Nr 9/2014 z dn. 20.03.2014 r. wprowadzono taryf? za zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe odprowadzanie ?ciekw na okres od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Taryf? mo?na pobra? tutaj.

Poprawiony: piątek, 21 marca 2014 11:56

14/03/2014 prerwa w dostawie wody

  • PDF

Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA informuje, i? z wyniku przerwy w dostawie energii elektrycznej dniu 14.03.2014 r. nast?pi przerwa w dostawie wody. Przerwa b?dzie trwa?a od godziny 9 do 14, i b?dzie dotyczy?a ca?ej miejscowo?ci Le?na.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

  • PDF

Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientw uprzejmie informujemy, i? wprowadzili?my now? us?ug? w ofercie Sp?ki, polegaj?c? na transporcie odpadw z terenu Gminy do Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych (PSZOK). Us?uga mo?e polega? wy??cznie na transporcie odpadw lub rwnie? (w opcji) z za?adunkiem u Zamawiaj?cego i roz?adunkiem w PSZOK.

Więcej…

  • PDF

Uprzejmie informujemy o mo?liwo?ci pozbywania si? odpadw wielkogabarytowych w miesi?cu marcu. Harmonogram zbirki odpadw oraz lokalizacj? i terminy rozstawienia kontenerw znajdziecie Pa?stwo tutaj.