Reklama
Reklama
Reklama

Menu

WYR?NIENIA

US?UGI POGRZEBOWE

Twoim zdaniem

Uwa?am, ?e utworzenie Sp?ki zamiast ABK i ZUK to dobry pomys?

Zgadzam si? - 86.2%
Nie zgadzam si? - 11%
Nie mam zdania - 2.8%

Total votes: 109
The voting for this poll has ended on: 13 Wrz 2011 - 00:59

KORZYSTAMY Z HOSTINGU

ZOBACZ TAK?E

ZAREJESTRUJ SI?

  • PDF

W zwi?zku z przej?ciem od 1 pa?dziernika 2011 roku zada? ZUK przez PM SYNERGIA Sp. z o.o. z siedzib? w Le?nej, uprzejmie informujemy, i? czynimy przygotowania do realizacji dzia?a? zwi?zanych z wykrywaniem nielegalnego poboru wody. Poczynaj?c od pa?dziernika bie??cego roku planujemy przeprowadzi? w najbli?szych miesi?cach szereg dzia?a? bezpo?rednio na sieci wodoci?gowo-kanalizacyjnej, ??cznie z dzia?aniami o charakterze prawnym, ktre pozwol? na wykrycie miejsc, w ktrych woda pobierana jest nielegalnie.

Jednocze?nie informujemy, i? zgodnie z prawem (Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu ?ciekw, Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z p. zm.) grzywna przewidziana za nielegalny pobr wody wynosi 5.000 z?:

Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wod? z urz?dze? wodoci?gowych, podlega karze grzywny do 5 000 z?.

Nale?y mie? rwnie? na uwadze, ?e nielegalny pobr wody oznacza rwnie? nielegalne wprowadzanie ?ciekw do urz?dze? kanalizacyjnych, za co w w/w ustawie przewidziano grzywn? w kwocie 10.000 z? lub kar? pozbawienia wolno?ci.

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ?cieki do urz?dze? kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolno?ci albo grzywny do 10 000 z?.
4a. Karze okre?lonej w ust. 4 podlega tak?e ten, kto nie stosuje si? do zakazw, o ktrych mowa w art. 9 ust. 1 i 2.


Osoby pobieraj?ce wod? w sposb nielegalny mog? unikn?? konsekwencji prawnych tylko w sytuacji wcze?niejszego od kontroli zawarcia umowy z ZUK w Le?nej (do 30.09.2011) lub po 30 wrze?nia z PM SYNERGIA SP. z o.o.. Nadmieniamy, i? do zawarcia umowy bezwzgl?dnie konieczne jest uregulowanie nale?no?ci z tytu?u pobierania wody.

  • PDF

Uprzejmie informujemy, i? op?aty za ogrdki nale?y dokonywa? na konto bankowe Gminy, nie Sp?ki. Prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Nieruchomo?ciami i Rolnictwa (ul. ?wierczewskiego 11B, pierwsze pi?tro lub tel. 75 72 11 466) w celu aktualizacji umw. Powy?sza zmiana obowi?zuje od 1 sierpnia 2011 roku.

Nowy nr konta bankowego

  • PDF

Uprzejmie informujemy najemcw mieszka? komunalnych, lokali u?ytkowych, gara?y i pomieszcze? gospodarczych nale??cych do Gminy Le?na, i? w zwi?zku z tym, i? od 1 sierpnia 2011 roku podmiotem prowadz?cym gospodark? zasobem komunalnym Gminy jest Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. z siedzib? w Le?nej, ul. ?wierczewskiego 11B (dotychczasowa siedziba ZUK w Le?nej). Nale?no?ci z tytu?u najmu prosimy wp?aca? w kasie Sp?ki lub na konto bankowe prowadzone przez ?BS w Lubaniu, Oddzia? Le?na nr:

43 8392 0004 4203 8582 2000 0010

W dniu 1 sierpnia 2011 roku Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA rozpoczyna dzia?alno??. Zgodnie z uchwa?? Rady Miejskiej z dnia 19 kwietnia 2011 roku w pierwszym etapie Sp?ka przejmuje realizacj? zada? po by?ym ju? ABK w Le?nej w ramach utworzonego w Sp?ce Dzia?u Gospodarki Mieszkaniowej. Wa?n? zmian? jest rwnie? fakt, i? PM SYNERGIA Sp. z o.o. nie posiada w zakresie ?wiadczonych us?ug zarz?dzania wsplnotami mieszkaniowymi.

W dniu 27 lipca 2011 roku Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA Sp. z o.o. w organizacji zosta?a zarejestrowana w S?dzie Rejonowym dla Wroc?awia - Fabrycznej, IX Wydzia? Krajowego Rejestru S?dowego pod nr 0000391457, uzyskuj?c tym samym formalno-prawnie pe?n? zdolno?? do funkcjonowania. Rwnocze?nie w Sp?ce finalizowane s? dzia?ania maj?ce na celu przygotowanie przedsi?biorstwa do przejmowanych za kilka dni zada? po likwidowanej Administracji Budynkw Komunalnych w Le?nej.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej

W dniu 1 czerwca 2011 roku mia?o miejsce pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Sp?ki. Na posiedzeniu tym m.in. powo?ano na Prezesa Zarz?du Sp?ki Paw?a Duchnika, ktremu jednocze?nie powierzono zadanie dope?nienia wszelkich formalno?ci zwi?zanych z rejestracj? Sp?ki oraz przygotowaniem jej do dzia?ania pocz?wszy od dnia 1 sierpnia 2011 roku.

  • PDF

18 maja 2011 roku Burmistrz Le?nej, Pan Jan Surowiec, w obecno?ci Notariusza, podpisa? Akt Za?o?ycielski Sp?ki, dzi?ki czemu Przedsi?biorstwo Miejskie SYNERGIA uzyska?a status sp?ki w organizacji. Nast?pnie w toku post?powania konkursowego wy?oniono cz?onkw Rady Nadzorczej, w sk?ad ktrej weszli: Pani Wies?awa Ogonowska - Przewodnicz?ca Rady, Pan Krzysztof Gorlach - Zast?pca Przewodnicz?cej, Pani Romualda Szponar - Sekretarz Rady.

Więcej artykułów…